WAAROM IMMO VAN SANDE?

Meer dan 80 % verkocht aan vraagprijs

Enkel focus op de koper die bereidt is de hoogste prijs te betalen.

Na onze GRATIS en vijblijvende waardebepaling bespreken we samen met U de hoogst haalbare verkoopprijs.

Wij beschikken over honderden referentiepunten en een meer dan 25 jaar ervaring om een correcte waardebepaling van uw eigendom te berekenen. Ook volgen we de marktevelotutie op de voet

Indien U wenst informeren wij U graag verder over onze unieke  PRE SALE  werkwijze waarbij enkel de hoogst biedende koper voor uw woning geselecteerd wordt.

Geen tijdverlies met toeristen. 

GEEN RESULTAAT = GEEN KOSTEN

Wij LUISTEREN naar uw wensen

Het gaat enkel om UW pand.

* Tips & tricks om uw woning nog aantrekkelijker op de markt te brengen.        

*  De eye catchers van uw woning extra in de verf zetten.

* Door onze meer dan 25 jaar ervaring verzorgen we een professionele en commerciële foto reportage.

* Specifiek voor uw pand doelgerichte publicaties.

* Maximaal gebruik van sociale media en aanverwanten.

* Uiterst voorbereide en verzorgde bezoeken. 

* Persoonlijke en voortdurende opvolging is cruciaal voor een geslaagde transactie.

Uw administratie is in goede handen.

U zo confortabel mogelijk doorheen de verkoop begeleiden.

Wij verzorgen niet alleen het commercieel aspect van uw transactie, maar even belangrijk, worden alle documenten tot in de puntjes voor U voorbereid  (EPC - Bodemattest - Kadastrale info - Stedenbouw, Watertoets, Voorkooprecht,....).

Samenwerking zonder onaangename verrassingen. Wij informeren u over de laatste wetgeving inzake registratie, btw en notariskosten

Gedetailleerde aandacht bij het opmaken van de compromis (onder controle van uw notaris).

Na de verkoop volgen wij onze dossiers nauwlettend op vanaf de compromis tot bij de notaris, inclusief overdracht van meterstanden.

 

Eerlijke commissie - 100 % tevredenheid

The answer is YES what is your question?

Wij zijn 7 op 7 bereikbaar en garanderen een snelle & efficiënte oplossing om de perfecte service op uw maat af te leveren.

100 % Klanten tevredenheid is onze maatstaf. 

Check ook de getuigenissen van onze klanten.

 

Uitrol digitale meters binnenkort van start

Zoals reeds aangekondigd zal er in 2019 geleidelijk worden overgestapt naar digitale meters. De Vlaamse Regering keurde vrijdag, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat uitvoering geeft aan verschillende artikels in het decreet rond de digitale meters. Deze worden de nieuwe generatie verbruiksmeters voor aardgas en elektriciteit. Het gaat om slimme meters, met ingebouwde communicatietechnologie, die een detailoverzicht zullen geven van het energieverbruik. De meter zal gekoppeld kunnen worden aan allerlei apps of slimme huishoudtoestellen.

De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor de plaatsing. Dit zal gaandeweg gebeuren vanaf 1 juli 2019 in geval van een kleinverbruiksmeting (normale huishoudens) voor elektriciteit, zodat uiterlijk op 1 januari 2034 alle woningen een digitale meter hebben. De digitale meters zullen eerst geïnstalleerd worden in geval van nieuwbouw en renovatie, bij klanten met een budgetmeter en bij eigenaars van zonnepanelen.

Eigenaars van zonnepanelen, hebben de keuze tussen het huidige systeem van terugdraaiende tellers, waarbij ze het prosumententarief voor het gebruik van het net betalen (de digitale meter draait hier virtueel terug), of ze kunnen opteren voor het nieuwe systeem, waarbij de verbruiker bijdraagt op basis van zijn werkelijke afname. De keuzeregeling geldt voor eigenaars van zonnepanelen die voor eind 2020 geplaatst worden en dit tot 15 jaar lang na de ingebruikname van de installatie. Meer info vind je hier of op de site van het VEA.

Verzekering gewaarborgd wonen

In antwoord op een recente schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans blijkt dat er steeds minder aanvragen worden ingediend voor de verzekering gewaarborgd wonen. Wie een woning koopt, bouwt of verbouwt en hiervoor een hypothecaire lening afsluit kan via de Vlaamse overheid een dergelijke verzekering aangaan om zich tegen inkomensverlies of onvrijwillige werkloosheid te beschermen. Deze verzekering is gratis en loopt over tien jaar. Meer details lees je hier.

Waar er in 2014 nog meer dan 16.000 aanvragen werden ingediend en voor 13.522.705 euro aan verzekeringspremies werden betaald, werden er vorig jaar nog slechts 10.376 aanvragen ingediend, goed voor 8.133.029 euro aan uitgekeerde premies. Jaar na jaar werden er minder aanvragen vastgesteld. De maximale verkoopwaarde wordt voorlopig niet geïndexeerd, wat een mogelijk verklaring kan zijn waardoor steeds minder ontleners aan de voorwaarden kunnen voldoen.

Premie tot 250 euro voor wie milieuvriendelijker verwarmt

De Vlaamse Regering keurde recent een Besluit goed waardoor tegemoet gekomen wordt in de kosten voor de vervanging van oude en vervuilende individuele verwarmingssystemen op vaste brandstoffen in particuliere woningen. Dit werd gisteren in het Staatsblad gepubliceerd.

Gezien huishoudelijke steenkool- en houtverwarming zorgen voor een sterke bijdrage van de Vlaamse luchtverontreiniging komt er een premieregeling om dergelijke verwarmingssystemen te vervangen door performantere toestellen die op milieuvriendelijkere brandstoffen werken. Om de premie te verkrijgen moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan, zo moeten de werkzaamheden door een installateur worden verricht die nadien de nodige attesten aflevert, mag het nieuwe individuele verwarmingssysteem niet worden gevoed door vaste of vloeibare brandstoffen en moet  het nieuwe verwarmingssysteem minstens voldoen aan energie-efficiëntieklasse A.

De premie bedraagt 25% van de factuur voor het nieuwe individuele verwarmingssysteem, incl.btw en is begrensd tot 250 euro. Er wordt alleen rekening gehouden met het gedeelte van de factuur dat betrekking heeft op de kostprijs en de installatie van het nieuwe individuele verwarmingssysteem. De financiële tegemoetkoming moet worden aangevraagd bij het Departement Omgeving en wordt desgevallend binnen de drie maanden uitbetaald, na ontvangst van de aanvraag van de premie.

Stookolietankfonds op agenda plenaire

In het Vlaams Parlement staat het ontwerp van decreet rond het samenwerkingsakkoord met de federale en de gewestelijke overheden voor de oprichting van een stookolietankfonds op de agenda. Dit fonds moet de saneringskosten voor eigenaars en gebruikers van gebouwen met een stookolietank beperken.

Wie met een lekkende tank te maken krijgt en wil saneren, zal gedurende drie jaar een aanvraag voor een tegemoetkoming kunnen indienen. Wie vroeger op eigen kosten al een sanering uitvoerde, kan binnen dezelfde periode van drie jaar een aanvraag indienen met retroactiviteit. Voor woningen is de tegemoetkoming beperkt tot maximum 200.000 euro per dossier, voor andere gebouwen tot 100.000 euro. Er is wel een franchise van 1.000 euro voor woningen als er wordt overgeschakeld op een andere energiebron. Als de stookolietank gebruikt werd voor de verwarming van andere gebouwen geldt een franchise van 2.000 euro.

Om het fonds te spijzen wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van de overschotten van BOFAS. Dat fonds werd jaren geleden opgericht voor de sanering van tankstations. Het gaat om zo'n 110 miljoen euro.

Het Fonds rekent voor de verwerking van de dossiers een beheerskost aan. De beheerskosten bedragen 25 euro voor de aanvraag en 10% van de saneringswerken, met een maximum van 500 euro voor woningen en 1.500 euro voor andere gebouwen. Het stookolietankfonds wordt operationeel wanneer de erkenning van het fonds wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Woninghuur.vlaanderen.be voor alle info omtrent het Vlaams huurdecreet

Op 1 januari is het Vlaams Woninghuurdecreet in voege gegaan. Het is van toepassing op alle huurcontracten die sindsdien zijn afgesloten. De Vlaamse overheid heeft nu alle relevantie informatie aangaande het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet gebundeld op de website woninghuur.vlaanderen.be. De info werd ingedeeld per thema (sluiten van de overeenkomst, huurprijs, bepalingen medehuur, lijst van kleine herstellingen…). Je vindt er ook diverse digitale infobrochures van de Vlaamse overheid rond woninghuur terug. Weet dat je ook op onze site heel wat info terugvindt aangaande het Vlaamse huurdecreet (naast de Waalse huurwet en de Brusselse huurordonnantie).

Voor huurcontracten afgesloten t.e.m. 31/12/2018 geldt nog de Federale huurwetgeving. Wie daar vragen over heeft, kan terecht op deze site.

Sloop- en heropbouwpremie

In het kader van het Renovatiepact moeten alle gebouwen tegen 2050 even energiezuinig gemaakt worden als de energetische nieuwbouw van vandaag. Om sloop en vervanging door een energieperformante nieuwbouw aan te moedigen, voert de Vlaamse Regering een sloop- en heropbouwpremie in. Ze wijzigt daarvoor, na advies van de Raad van State, haar Energiebesluit. De premie die 7.500 euro zal bedragen voor elk bouwproject dat voldoet aan de voorwaarden komt er op 31 maart.

De federale overheid voorziet een verlaagd BTW-tarief van 6% (in plaats van 21%) bij afbraak en wederopbouw van woningen gelegen in 13 Vlaamse steden. De andere Vlaamse steden en gemeenten komen hiervoor niet in aanmerking. BTW is een federale bevoegdheid. Voormalig energieminister Bart Tommelein drong in het verleden aan om deze fiscale stimulans uit te breiden naar het ganse grondgebied, maar de strikte Europese regelgeving hieromtrent liet dat niet toe. De Vlaamse Regering voorziet nu zelf een compenserende tegemoetkoming.

Om voor de sloop- en heropbouwpremie van 7.500 euro in aanmerking te komen moet cumulatief voldaan zijn aan enkele voorwaarden. Zo moet de aanvraag voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor het bouwproject zowel het aspect afbraak als heropbouw van een woning of appartementsgebouw bevatten en moet de aanvraag zijn ingediend bij de vergunningverlenende overheid in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019. De premie kan verlaagd worden als op bepaalde data blijkt dat het totaal van de aangemelde premies meer dan een vooraf bepaald percentage van het in de begroting beschikbaar gestelde budget voor de premie bedragen. Er wordt 15 miljoen euro voorzien.

Om de premie aan te vragen, moet de aanvrager zich uiterlijk binnen één maand na het indienen van de aanvraag van de omgevingsvergunning aanmelden via een webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap (VEA). De premie wordt door het VEA uitbetaald binnen de drie maanden nadat door de aanvrager het bewijs van de uitgevoerde sloopwerken is voorgelegd. De minister kan in dit kader nadere regels bepalen met betrekking tot de bewijsstukken die worden aanvaard. 

Lijst subsidieerbare werken bij overkoepelende renovatiepremie bekend

Sinds 1 februari dit jaar is de overkoepelende renovatiepremie in voege gegaan. Daarin zitten elementen uit de vroegere renovatiepremie en verbeterings- en aanpassingspremie vervat. Met de overkoepelende renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren.

De werken die in aanmerking komen om de premie te kunnen verkrijgen zijn ruwbouw, dakwerken, buitenschrijnwerk en technische installaties. In een uitvoeringsbesluit werd nu een limitatieve lijst opgenomen van de subsidieerbare werkzaamheden per categorie. Wat de ruwbouw-categorie betreft gaat het bv. om fundering van de muren, de behandeling van muren tegen optrekkend vocht etc. Per categorie moet er voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorgelegd worden. Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de 2 aanvragen samen maximaal 10.000 euro.

Wie in de voorbije 10 jaar een verbeteringspremie voor z’n woning ontving, kan onder bepaalde voorwaarden nog een renovatiepremie aanvragen, maar dan wordt de gekregen verbeteringspremie van de renovatiepremie afgetrokken als het gaat om werken in dezelfde categorie.